Arbetsmiljö policy


VÅR MÅLSÄTTNING ÄR ATT UPPNÅ EN BRA ARBETSMILJÖ, SÅVÄL FYSISKT OCH PSYKISKT MEN ÄVEN UR ETT SOCIALT PERSPEKTIV


Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet, detta för att skapa en så trivsam och säker arbetsplats som möjligt.

Vi undanröjer arbetsmiljörisker och använder avsedd skyddsutrustning när så krävs. Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador och minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro.

På Regal Staket & Smide eftersträvas att bedriva verksamhet på ett sådant sätt att vi får säkra arbetsplatser där ohälsosam inverkan på människors hälsa förebyggs. Medarbetarna skall i möjligaste mån medverka i utformning och förbättring av sin arbetssituation

För att främja en god arbetsmiljö ska arbetet upplevas stimulerande och utvecklande där den egna individen kan växa i sin roll. Aktuell arbetsmiljölagstiftning ska följas och införlivas i den dagliga verksamheten.
Genom hjälpmedel och materialval kan, och ska, ohälsosam arbetsmiljö motverkas. Genom ett aktivt säkerhetsarbete och med riskanalyser ska byggolyckor motverkas. Regelbundna utvecklingssamtal ska genomföras med våra anställda